nghi-dinh-06-2021-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-luong

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký và ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP, thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 25/5/2015 của Chính phủ. Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng.

Theo đó, nội dung quản lý thi công xây dựng công trình trong Nghị định bao gồm:

– Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình;

– Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình;

– Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình;

– Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình;

– Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

– Quản lý các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, trình tự Quản lý thi công xây dựng công trình gồm 12 mục như sau:

– Tiếp nhận mặt bằng thi công xây dựng, thực hiện việc quản lý công trường xây dựng;

– Quản lý vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng;

– Quản lý thi công xây dựng công trình của nhà thầu;

– Giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình;

– Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình;

– Thí nghiệm đối chứng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình;

– Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng (nếu có);

– Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng;

– Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

– Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình;

– Hoàn trả mặt bằng;

– Bàn giao công trình xây dựng.

nghi-dinh-06-2021-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-luong

Nghị định 06/2021/NĐ-CP (Điều 12) quy định rõ về việc:

– Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng;

– Trách nhiệm của nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng đã là hàng hóa trên thị trường;

– Trách nhiệm của nhà thầu chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo yêu cầu riêng của thiết kế;

– Trách nhiệm của bên giao nhận thầu;

– Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng;

– Thay đổi chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng.

Quy định rõ trách nhiệm của nhà thầu thi công và chủ đầu tư

Nghị định 06/2021/NĐ-CP cũng quy định trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng, theo đó, Nhà thầu thi công xây dựng tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình, quản lý công trường xây dựng theo quy định; Nhà thầu thi công xây dựng xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình. Thi công xây dựng theo đúng Hợp đồng xây dựng, Giấy phép xây dựng (nếu có), Thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa hồ sơ thiết kế, Hợp đồng xây dựng so với điều kiện thực tế trong quá trình thi công. Kiểm soát chất lượng thi công xây dựng do mình thực hiện theo yêu cầu của thiết kế và quy định của Hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

Dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố công trình và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố này. Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công; khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu…

Trách nhiệm của Chủ đầu tư được Nghị định quy định rõ trong việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, năng lực theo quy định để thực hiện thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình (nếu có), thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình (nếu có) và các công việc tư vấn xây dựng khác; Nghị định quy định về trách nhiệm của người lao động trong việc đảm bảo an toàn lao động trên công trường; Quản lý đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng; Quản lý khối lượng thi công xây dựng; Quản lý tiến độ thi công xây dựng; Giám sát thi công xây dựng công trình; Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong thi công xây dựng công trình; Nghiệm thu công việc xây dựng; Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng; Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Theo Nghị định, Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng bao gồm các hình thức sau:

– Giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng;- Giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao và các giải thưởng chất lượng khác;

Các nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng được xem xét ưu tiên khi tham gia đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Giải thưởng được làm căn cứ để xem xét ưu tiên cho nhà thầu là các giải thưởng mà nhà thầu đạt được trong thời gian 3 năm gần nhất tính đến khi đăng ký tham gia dự thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm quy định nội dung nêu trên trong hồ sơ mời thầu.

Biên soạn bởi : NEWERAHOME

Nghị định 06/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

THAM KHẢO THÊM:

Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên – NEW ERA HOME

Liên hệ để được tư vấn:

– ☎ (+84) 28 3526 7177

– ✉️ spc@efloor.asia

–  Đc: 60 Đặng Dung, P. Tân Định, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguồn: VLXD.org (TH)